Siirry sisältöön

Osallisuuden osaamiskeskus

Opinkirjo muodostaa yhdessä Nuorten Akatemian, Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton, Koordinaatin ja Punaisen Ristin Nuorten turvatalojen kanssa opetus- ja kulttuuriministeriön vuosille 20202023 asettaman nuorisoalan osaamiskeskuksen. Toiminta päättyy 31.3.2024.

Osallisuuden osaamiskeskus

Yhdessä edistämme ja kehitämme nuorten yhteiskunnallista osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksiaAmmatillinen unelmamme on toimintakulttuurin muutos kohti nuorten osallisuutta tukevaa kehittämistä ja päätöksentekoa eri toimialoilla. Siksi koulutamme ja valmennamme johtavia viranhaltijoita ja nuorten kanssa toimivia aikuisia nuorten kohtaamisesta, yhdessä kehittämisestä ja toimijuuden vahvistamisesta. Uudistamme ja teemme tunnetuksi myös digitaalisia välineitä nuorten vaikuttamisen kanavina ja jatkamme nuorten osallisuuden laatukriteereiden kehittämistä. Huomioimme toiminnassamme erilaiset ja eri-ikäiset nuoret, myös muita heikommassa asemassa olevat. 

Tukea ja materiaaleja laadukkaan osallisuuden kehittämiseen 

Opinkirjo vastaa nuoretjaosallisuus.fi-sivustosta sekä osallisuuden laadun edistämisestä. Opinkirjosta voit pyytää myös tukea ja koulutuksia nuorten osallisuudesta viranhaltijoille ja muille kuntien työntekijöille. 

Kehitämme ja ylläpidämme nuoretjaosallisuus.fi-sivustoa, jolta löytyy muun muassa konkreettisia työkaluja osallisuuden edistämiseen, herätteleviä puheenvuoroja osallisuudesta sekä Osallisuuden resepti -verkkokoulutuskokonaisuus. Esimerkit muista kunnista ja erilaisista toimintamalleista sekä monipuoliset näkökulmat osallisuuskysymyksiin auttavat viemään nuorten osallisuutta eteenpäin myös omasta roolista käsin.

Yhteistyössä nuorten, järjestöjen ja kuntien kanssa on laadittu nuorten osallisuuden laatukriteerit, joita voit käyttää avuksi onnistuneen osallisuuden rakentamiseen. 

Laatukriteerit ovat tärkeä osa osallisuustyön arviointia.

Laatukriteereihin pohjautuva itsearviointityökalu Noste on tehty kuntien viranhaltijoiden ja muiden työntekijöiden työn tueksi. Laatukriteerit ovat tärkeä osa osallisuustyön arviointia ja niiden käyttöä pyritään laajentamaan ja vakiinnuttamaan. Tuemme ja koulutamme osallisuuden laadun kehittämisessä ja itsearviointityökalun käytössä sekä tarjoamme käytännön tukea osallisuustyöhön.

Osallisuusymmärrystä lisää

Nuorten Akatemia järjestää ministeriöiden viranhaltijoille, maakuntaliitoille ja kuntajohdolle osallisuuden kehittämisprosesseja, aikuisten ja nuorten alueellisia yhteiskehittämistyöpajoja sekä osallisuuskoulutuksia nuorten parissa toimiville aikuisille. Näissä luodaan yhteistä ymmärrystä pitkäjänteisen osallisuustyön pohjaksi sekä konkreettisia suunnitelmia osallisuuden edistämiseksi arjessa, strategiassa, kehittämisessäpäätöksenteossa ja lainvalmistelussa. Työpajat toteutetaan aina yhdessä nuorten kanssa ja niitä voi räätälöidä tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. 

Nuorten 1000 ratkaisua 

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto tarjoaa myös nuorille mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa omaan lähiympäristöönsä kokoamalla nuorten ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin sekä viemällä ne päättäjille. Nuorille järjestetään yläkouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa työpajoja, joissa he pääsevät miettimään, mihin yhteiskunnallisiin ja alueellisiin asioihin he haluavat vaikuttaa sekä ideoimaan näihin ratkaisuehdotuksia. Työpajojen tuloksia ja havaintoja kootaan, analysoidaan ja julkaistaan eri kanavissa ja eri kohderyhmille

Digitaaliset välineet nuorten vaikuttamisen väylinä 

Koordinaatti ja Punaisen Ristin Nuorten turvatalot tekevät tunnetuksi digitaalisia välineitä nuorten vaikuttamisen väylinä sekä vahvistavat nuorten osallistumista ja vaikuttamista digitaalisissa ympäristöissä. Ensisijaisena työkaluna toimii Digiraati, jossa nuoret voivat vaikuttaa ohjatuissa verkkokeskusteluissa.  

 Digiraatia kehitetään palveluna sekä tehdään tunnetuksi viranomaisille, järjestöille ja muille palvelun kohderyhmille. Tavoitteena on, että Digiraati on nuorille helppokäyttöinen, ajankohtainen, yhdenvertainen, hyödyllinen ja kiinnostava vaikuttamisen väylä.

Jakoon hyviä käytänteitä

Osallisuuden osaamiskeskus on viime kaudella kerännyt hyviä käytänteitä nuorten osallisuuteen saadakseen parhaat vinkit jakoon.

Tietoa, materiaaleja ja työkaluja sekä laatukriteerit: nuoretjaosallisuus.fi

Osallisuuden osaamiskeskuksen julkaisu Nuorten osallisuudesta elinvoimaa – Vinkkejä ja kokemuksia osallisuuden edistämiseen kunnissa avaa kaksivuotisessa toiminnassa esille nousseita hyväksi havaittuja keinoja saada nuorten ääni kuuluviin kuntien kehittämisessä ja päätöksenteossa. Julkaisu sisältää kokemuspohjaista aineistoa hyvistä käytänteistä ja kuntakohtaisia esimerkkejä, nuorten ajatuksia osallisuudesta sekä konkreettisia neuvoja siihen, miten jokainen kunnan viranhaltija, työntekijä sekä luottamushenkilö voivat edistää nuorten osallisuutta omassa työssään. Voit ladata julkaisun tästä (pdf) tai vierailemalla osoitteessa nuoretjaosallisuus.fi. Oppaan painettua versiota on mahdollista tilata myös Nuorten Akatemiasta. Laatukriteerijulisteen voi ladata tästä.

Osallisuuden osaamiskeskuksen logo

Nuorisoalan osaamiskeskukset

Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt nuorisoalan osaamista ja asiantuntijuutta valtakunnallisesti kehittävät osaamiskeskukset 2020-2023. Osaamiskeskusten tehtävänä on kehittää ja edistää nuorisoalan osaamista, asiantuntijuutta ja tiedonkulkua. Osaamiskeskusten toiminnan painopisteistä on sovittu valtioneuvoston hyväksymässä valtakunnallisessa nuorisotyön ja -politiikan ohjelmassa. Kehittämisen painopisteitä ovat nuorisotyö kunnassa, nuorisoalalla toimivien järjestöjen tilannekuva ja vaikuttavuus, osallisuus ja vaikuttaminen, kohdennettu nuorisotyö, digitaalinen nuorisotyö sekä nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa.

Osaamiskeskuksen toimintaa rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Verkkokaupat


Hymy-verkkokauppa

Täältä voit tilata Hymy-veistoksia ja kunniakirjoja kouluihin ja muihin oppilaitoksiin Hyvän toveruuden kilvan palkinnoiksi.

Siirry Hymy-verkkokauppaan

Opinkirjon verkkokauppa

Täältä voit tilata maksuttomia materiaaleja opetuksen ja kasvatuksen tueksi. Kaupasta löydät myös Hymy-tuotteita työyhteisön hymylle tai lahjaksi merkkipäivänä.

Siirry Opinkirjon verkkokauppaan