Siirry sisältöön

Tutkimusartikkelit

2018

Kaijaluoma, L. ja Karhuvirta, T. 2018. Yläkoulussa kurkotetaan koulun ulkopuolelle. Teoksessa Rautiainen, M. (toim.) Kohti parempaa demokratiaa. Euroopan neuvoston demokratiakulttuurin kompetenssit kasvatuksessa ja opetuksessa. Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos.

2015

Karhuvirta, T. ja  Lestinen, L. 2015.  Aktiiviseksi alakoulussa – merkityksellistä osallistumista oppilaskunnassa tai globaalijärjestöjen kanssa? Nuorisotutkimus 3-4/2015.

Välimäki, J. 2015: ”Kumpa koulu olisi aina tällaista!” Suhtautuminen matematiikkaa kohtaan tiedekerhossa. Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Matematiikan ja tilastotieteen laitos. Tutkimus tehty yhteistyössä Kehittämiskeskus Opinkirjon kanssa.

Marjanen, E. 2015: ”Matematiikka on kaikessa tavalla tai toisella” – Käsityksiä matematiikasta matematiikkaa ja biologiaa integroivassa tiedekerhossa. Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Matematiikan ja tilastotieteen laitos. Tutkimus tehty yhteistyössä Kehittämiskeskus Opinkirjon kanssa.

2014

Järvinen, M. R., Kesler, M. & Ruskovaara, E. 2014: Teachers in basic and upper secondary education as users and creators of learning environments that promote entrepreneurship. Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! – YVI-hankkeen hedelmiä vuosilta 2010–2014. Turun normaalikoulun julkaisuja 1/2014 sivut 240-254.

Järvinen, M. R. & Westerberg. M. 2014: Flipping the Education System: Teaching to Promote Entrepreneurial Competences. Full-paper presented in 3E Conference Turku 11.04.2014

Kuusisto-Kajander, R., Karhuvirta, T. & Kesler, M. 2014: Luovan prosessin odotuksena odottamaton. Luovien ongelmanratkaisutaitojen pilottikurssi opettajaopinnoissa. Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! – YVI-hankkeen hedelmiä vuosilta 2010–2014. Turun normaalikoulun julkaisuja 1/2014.

Ruskovaara, E. Pihkala, T., Seikkula-Leino, J. & Järvinen, M. R. 2014: Broadening the resource base for entrepreneurship education through teachers’ networking activities. Teaching and Teacher Education. Elsevier. Forth-coming

2013

Eränpalo, T. & Karhuvirta. T. 2013: ”Kajalia mukaan vaan, niin tummennetaan sun silmät. Kyllä sä sitten niille kelpaat!” – simulaatio tuo esiin nuorten potentiaalin yhteiskunnalliseen deliberaatioon. Nuorisotutkimus 3/2013.

Seikkula-Leino, J., Ruskovaara, E., Ikävalko, M., Kolhinen, J. & Rytkölä, T. 2013: Teachers’ reflections on entrepreneurship education: their understanding and practices. Conseptual Richness and Metodological Diversity in Entrepreneurship Research. Fayolle A., Kyrö P. & Venesaar U. (toim.). Edward Elger.

2012

Eränpalo, T. & Karhuvirta, T. 2012: How to make a better world – A study of adolescent deliberations in a problem- solving simulation.  Nordidactica 2012:2.

Järvinen, M., Kesler, M. & Ruskovaara, E. 2012: Perus- ja toisen asteen opettajat yritteliäisyyttä tukevien oppimisympäristöjen käyttäjinä ja luojina.

Järvinen, M., Kesler, M. & Ruskovaara, E. 2012: Teachers in basic and upper secondary education as users and creators of learning environments that promote entrepreneurship.

Karhuvirta, T.  2012: Koulun kerhotoiminta – formaalin ja nonformaalin kasvatuksen rajapinnassa. Teoksessa Komonen, K., Suurpää, L. & Markus Söderlund, M. Kehittyvä nuorisotyö.Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 123.

Karhuvirta, T. 2012: Uutta demokratiaa etsimässä? Kasvatus ja aika 3/2012.

Karhuvirta, T. & Mäntysalo-Lamppu, S. 2012: Näkymätön ja hajuton oppilaskuntatoiminta ei yllä tavoitteisiin. Nuorisotutkimus 1/2012.

Ruskovaara, E., Seikkula-Leino, J., Ikävalko, M., Kolhinen, J. & Rytkölä, T. 2012: Teachers realizing entrepreneurship education – Their practices and reflections. Conceptual Richness and Methodological Diversity in Entrepreneurship Research: Entrepreneurship Research in Europe. (toim. Alain Fayolle, Paula Kyrö, Tonis Mets and Urve Venesaar)

2011

Pihkala, T., Ruskovaara, E., Rytkölä, T. & Seikkula-Leino, J. 2011: Entrepreneurship Education in a Classroom – What’s about Entrepreneurship there?, 8th ESU Conference on Entrepreneurship, September 12th-17th 2011, Seville, Spain, 2011, p. 22, ISBN 978-84-694-7290-3 DL: SE-6456-2011.

Pihkala, T., Ruskovaara, E., Seikkula-Leino, J. & Rytkölä, T. 2011: Entrepreneurship Education – What Is Really Happening in Class Rooms? Yrittäjyyskasvatuspäivät, 6.-7.10.2011, Lappeenranta, 2011, p. 22, ISBN 978-952-265-139-6.

Ruskovaara, E., Pihkala, T., Rytkölä, T. ja Seikkula-Leino, J. 2011: Building a Measurement Tool for Entrepreneurship Education – a Participatory Development Approach, 8th ESU Conference on Entrepreneurship, September 12th-17th 2011, Seville, Spain, 2011, p. 18, ISBN 978-84-694-7290-3 DL: SE-6456-2011.

Ruskovaara, E., Pihkala, T.,  Rytkölä, T. ja Seikkula-Leino, J. 2011: Entrepreneurship in Entrepreneurship Education – Practices in Finnish Basic and Secondary Education Level, The 56th Annual ICSB World Conference, 15-18 June 2011, Stockholm, Sweden, 2011, p. 20.

Ruskovaara, E., Rytkölä, T.,  Seikkula-Leino, J.,  Ikävalko, M. ja  & Mattila, J. 2011: Opettajien toteuttama yrittäjyyskasvatus ja reflektoinnin merkitys, Yrittäjämäinen oppiminen: tavoitteita, toimintaa ja tuloksia, 2011, p. 214-237, ISBN 978-952-249-152-7, Turun yliopisto, Turun kauppakorkeakoulu & Kasvatustieteiden tiedekunta, Turku, Suomi.

Rytkölä, T., Kesler, M. ja Karhuvirta, T. 2011: Yrittäjyys-, kansalais- ja tiedekasvatus yhteisen sateenvarjon alla – järjestön näkökulma kansalaisen taitojen kehittymiseen. Teoksessa Rytkolä, T., Ruskovaara, E. ja Järvinen M. (toim.) Yrittäjyyskasvatus – näkökulmia käsitteeseen, pedagogiikkaan ja opetusmenetelmiin.2010

Andersson, J. ja Karhuvirta, T. 2010: Elevkårsverksamheten – mål och villkor för verksamheten. Teoksessa Karhuvirta, T. (red.) Aktivt deltagande – elevkåren i skolans vardag. Klubbledarens handbok, 5. Kerhokeskus – koulutyön tuki ry.

Ruskovaara, E., Pihkala, T., Rytkölä, T. ja Seikkula-Leino, J. 2010: Entrepreneurship Education Practices – Results from the Pilot Data, 33rd Institute for Small Business & Entrepreneurship Conference, 2-4 November 2010, London, 2010, p. 12, ISBN 1900862182.

Ruskovaara, E., Pihkala, T.,  Rytkölä, T. ja  Seikkula-Leino, J. 2010: Entrepreneurship Education Practices – Results from the Pilot Data, ISBE 2010 Conference, 2. – 4. November, London, 2010.

Ruskovaara, E., Pihkala, T.,  Rytkölä, T. ja Seikkula-Leino, J. 2010: Opettajien hyödyntämät opetusmenetelmät, työtavat ja käytännöt yrittäjyyskasvatuksessa, Yrittäjyyskasvatuksen tutkijapäivät 29.9. – 1.10., 2010.

Ruskovaara, E., Pihkala, T.,  Rytkölä, T. ja Seikkula-Leino, J. 2010: Studying Teachers’ Teaching Methods and Working Approaches in Entrepreneurship Education, ESU – European University Network on Entrepreneurship, 22nd-28th August 2010, Tartu, Estonia, 2010, p. 68-84, ISBN 978-9949-19-444-5 (publication) 978-9985-4-0618-2 (CD-ROM).

Ruskovaara, E., Pihkala, T., Rytkölä, T. ja Seikkula-Leino, J. 2010: Studying Teachers’ Teaching Methods and Working Approaches in Entrepreneurship Education, The ESU Conference 2010 on entrepreneurship, 22. – 28. August, Tartu, Estonia, 2010.

Ruskovaara, E., Seikkula-Leino, J., Rytkölä, T. ja Pihkala, T. 2010: Yrittäjyyskasvatuksen mittariston rakentaminen – osallistuvan kehittämisen lähestymistapa, Yrittäjyyskasvatuspäivät, 6.-7.10.2011, Lappeenranta, 2011, p. 18, ISBN 978-952-265-139-6.

Rytkölä, T., Ruskovaara, E. ja Seikkula-Leino, J. 2010: Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo – luotettavan itsearviointityökalun rakentaminen, Kasvatustieteen päivät, 25.-26.11.2010, Rovaniemi., 2010.

Seikkula-Leino, J., Ruskovaara, E., Ikävalko, M., Mattila, J. ja Rytkölä, T. 2010: Promoting entrepreneurship education: the role of the teacher?, Education & Training, vol. 52, nro. 2, p. 117-127, ISSN 0040-0912.

Tiikkala, A., Ruskovaara, E., Rytkölä, T., Seikkula-Leino, J., Jussila, I. ja Troberg, E. 2010:  Entrepreneurship education in Finnish basic level education: who, how, and what to evaluate?, INNOVATION AND ENTREPREPEURSHIP IN UNIVERSITIES The Proceedings of the 3rd International FINPIN 2010 Conference, 2010, April, Joensuu, Finland, 2010, p. 139-148, ISBN 978-951-827-112-6.

Tiikkala, A., Ruskovaara, E., Rytkölä, T., Seikkula-Leino, J. ja Troberg, E. 2010: Evaluation and Values of Entrepreneurship Education in Basic Education, ESU – European University Network on Entrepreneurship, 22nd-28th August 2010, Tartu, Estonia, 2010, p. 45-67, ISBN 978-9949-19-444-5 (publication) 978-9985-4-0618-2 (CD-ROM).

2009

Andersson, J.  ja Karhuvirta, T . 2009: Oppilaskuntatoiminta – tavoitteet ja toimintaedellytykset. Teoksessa Karhuvirta, T. (toim.) Vaikuttavasti mukana – oppilaskunta koulun arjessa. Kerhokeskus – koulutyön tuki ry.

Järvinen, M. 2009: Kerhot ja opettajuus – muutoslaboratorioita ja hermolepoa. Teoksessa Kenttälä, M. ja Kesler. M. (toim.) Kerhotoiminta – osa kehittyvää ja hyvinvoivaa koulua. Kerhokeskus – koulutyön tuki ry.

Järvinen, M. 2009: Koulun kerhot oppimisympäristönä. Teoksessa Kenttälä, M. ja Kesler. M.(toim.) Kerhotoiminta – osa kehittyvää ja hyvinvoivaa koulua. Kerhokeskus – koulutyön tuki ry.

Karhuvirta, T. 2009: Koulun kerhotoiminta lasten ja nuorten osallisuuden lisääjänä. Teoksessa Kenttälä, M. ja Kesler, M. (toim.) Kerhotoiminta – osa kehittyvää ja hyvinvoivaa koulua. Kerhokeskus – koulutyön tuki ry.

Kenttälä, M. 2009. Kerhotoiminnan laadun takana pedagogisesti ajatteleva ohjaaja. Teoksessa Kenttälä, M. ja Kesler, M. (toim.) Kerhotoiminta – osa kehittyvää ja hyvinvoivaa koulua. Kerhokeskus – koulutyön tuki ry.

Kesler, M. 2009. Kansainvälinen näkökulma koulun kerhotoimintaan. Teoksessa Kenttälä, M. ja Kesler, M. (toim.) Kerhotoiminta – osa kehittyvää ja hyvinvoivaa koulua. Kerhokeskus – koulutyön tuki ry.

Kesler, M. ja Lavonen, J. 2009: What lies behind Finnish students’ success in PISA science? Artikkeli julkaisussa R. Bybee and B. McCrae (Eds.), PISA Science 2006: Implications for Science Teachers and Science Teaching. Arlington, VA (USA): National Science Teachers Association.

Mattila, J., Rytkölä, T. ja Ruskovaara, E. 2009: Creating a picture of a teacher as an entrepreneurship educator, EFMD, February 2009, Barcelona, Spain, 2009, p. 1-15.

Ruskovaara, E.,  Rytkölä, T. ja Seikkula-Leino, J. 2009: Yrittäjyyskasvatukselle luodaan mittaristo – kehittämishankkeen taustoja, vaiheita ja välituloksia, Kasvatustieteen Päivät 2009, Tampere, Konferenssipaperi, 2009.

Seikkula-Leino, J., Ruskovaara, E., Ikävalko, M., Mattila, J. ja Rytkölä, T. 2009: Teachers as learners promoting entrepreneurship education, Nordiska Företagsekonomiska Föreningen NFF – Nordic Academy of Management NAM: August 2009, Turku, Finland., 2009, p. 14 sivua, cd julkaisu.

Seikkula-Leino, J., Ruskovaara, E., Ikävalko, M.,  Mattila, J. ja Rytkölä, T. 2009: Teachers realizing entrepreneurship education – their practices and reflections, European Summer University on Entrepreneurship and Entrepreneurship Education Research, ESU conference: September 2009, Benevento, Italy, 2009, p. 18 sivua, cd julkaisu.

Seikkula-Leino, J., Ruskovaara, E., Ikävalko, M., Mattila, J. ja Rytkölä, T. 2009: Teachers’ Reflections about Entrepreneurship Education, European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI) Biennial Conference, August 25, 2009 to August 29, 2009, Amsterdam, the Netherlands, 2009.

Seikkula-Leino, J., Ruskovaara, E.,  Ikävalko, M.,  Mattila, J. ja  Rytkölä, T. 2009: Opettajien toteuttama ja reflektoima yrittäjyyskasvatus, Yrittäjyyskasvatuspäivät, lokakuu 2009, Jyväskylä, Finland., 2009, p. 25 sivua, cd julkaisu.

2008

Kesler, M. 2008.  Kemian kerhot koulun kerhotarjottimella. Teoksessa Aksela, M. & Pernaa, J. (toim.) Arkielämä, kokeellisuus ja työturvallisuus kemian opetuksessa perusopetuksesta korkeakouluihin. Kemian opetuksen keskus, kemian laitos, HY.

Kesler, M. 2008. The development of scientific literacy, the present and future challenges in Finland. http://www.nier.go.jp/05_kenkyu_seika/kankou_kiyou.html 

2007

Karhuvirta, T. 2007. Häiriötila nuorten kiinnittymisessä poliittiseen vaikuttamiseen. Teoksessa tutkimusperustainen opettajankoulutus ja kestävä kehitys. Ainedidaktinen symposiumi Helsingissä 3.2.2006. Helsingin yliopisto 2007.

2005

Karhuvirta, T. 2005. Aktiivisen kansalaisuuden perusteita. Teoksessa Pietilä, A. (toim.) Kerhotoiminta – näkökulmia koulun kerhojen kehittämiseen. Opetushallitus ja Kerhokeskus – koulutyön tuki ry. 2005.

1997

Karhuvirta, T. 1997. Mikä yhdistää Anna Sofiaa, Pietari Suurta ja sirkusta? Teoksessa Terho, H. (vast.) Pieni kulttuurikirja. Juhlateos suomalaiselle kulttuurille ja luovuudelle. Keuruu 1997.

1994

Karhuvirta, T. 1994. Making Things happen! Teoksessa Ojala, A. & Pihlaka, J. First steps towards entrepeneurship in school. Opetushallitus 1994.

Verkkokaupat


Hymy-verkkokauppa

Täältä voit tilata Hymy-veistoksia ja kunniakirjoja kouluihin ja muihin oppilaitoksiin Hyvän toveruuden kilvan palkinnoiksi.

Siirry Hymy-verkkokauppaan

Opinkirjon verkkokauppa

Täältä voit tilata maksuttomia materiaaleja opetuksen ja kasvatuksen tueksi. Kaupasta löydät myös Hymy-tuotteita työyhteisön hymylle tai lahjaksi merkkipäivänä.

Siirry Opinkirjon verkkokauppaan