Siirry sisältöön

Tulevaisuuden opettajat uskaltavat puhua arvoistaan – mutta eivät politiikasta

Saavatko omat arvot näkyä opettajan työssä? Entä jos syntyy arvoristiriitoja kollegoiden tai kodin ja koulun välillä?

Opetussuunnitelmat pyrkivät opetussisältöjen kautta edistämään tiettyjä arvoja ja asenteita, kuten inklusiivisuutta, itsenäisyyttä sekä ihmisoikeuksien, ympäristön ja demokratian arvostusta. Samaan aikaan käytännön kasvatustyötä tekevät, siis opettajat, ovat ihmisiä, joilla on opetussuunnitelmista riippumattomia arvoja, uskomuksia ja päämääriä, jotka voivat joskus olla ristiriidassakin opetussuunnitelmien kanssa. Oppilaissakin näkyy yhteiskunnan arvojen, uskomusten ja asenteiden koko kirjo, ja kodin ja koulun välillä voi ilmetä monenlaisia arvoristiriitoja.

Opinkirjon asiantuntijat Minna-Kerttu Kekki ja Julia Petäjä ovat tämän lukuvuoden ajan kouluttaneet Oulun ja Jyväskylän yliopistojen opettajaksi opiskelevia kohtaamaan syviä poliittisia ja arvoristiriitoja dialogisesti. Osana koulutuksia teetettiin mielipidekysely omien arvojen ja näkemysten näkymisestä tulevassa opettajan työssä. Vastaajissa on sekä luokanopettajaksi että aineenopettajaksi opiskelevia. Melkein kaikki vastaajat ovat 20–29-vuotiaita. Samaa kyselyä tehdään kevään aikana myös Oulun yliopiston opettajaopiskelijoiden parissa.

Vastausten perusteella opettajan omat arvot saavat näkyä, mutta siinä, miten, missä ja kenelle, on vaihtelua. Vastauksista nousi muutamia kiinnostavia kohtia.

Ensinnäkin vastaajat ovat lähes yksimielisiä siitä, että opettajan tulee olla tietoinen globaaleista ilmiöistä ja niiden vaikutuksista. Vaikka muissa kohdissa oli eroja, tässä kohdassa ei ollut ketään, joka olisi ollut selvästi eri mieltä. Globaaleja ilmiöitä ovat esimerkiksi ilmastonmuutos, globaalin etelän ja pohjoisen välinen hyvinvoinnin epäsuhta, isot muuttoliikkeet ja kansainvälisen markkinatalouden vaikutukset. Vastaajien mielestä opettajan työhön siis kuuluu pelkän oman aineensa tai luokkansa opettamisen lisäksi tietoisuus ja kyky käsitellä laajoja yhteiskunnallisia ja kansainvälisiä teemoja riippumatta omista arvoista tai poliittisista näkemyksistä.

Toinen kiinnostava kohta on vastauksissa ilmenevä arvojen ja poliittisten näkemysten selvä ero. Yli 80 % vastaajista oli sitä mieltä, että heidän arvonsa saavat näkyä heidän tulevassa opettajan työssään. Kuitenkin vain 20 % sanoi haluavansa olla avoin poliittisista kannoistaan. Politiikka ja arvot siis näyttäytyvät monille vastaajille erilaisina alueina, ja avoimuus omista arvoista ei suoraan tarkoita avoimuutta omista poliittisista kannoista. Vastauksien voidaan tulkita tarkoittavan, että vastaajat pyrkivät pitämään opetustyönsä puoluepoliittisesti sitoutumattomana. Käytännössä monien yhteiskunnallisten arvojen ja laajassa mielessä poliittisten päämäärien erottaminen voi olla vaikeaa, mutta puoluepolitiikka kapeampana poliittisen käsitteenä on helpommin rajattavissa tarkoittamaan vain tiettyjä yhteiskunnallisia toimia. Esimerkiksi kaikkien ihmisten tasa-arvo voi olla niin arvo kuin poliittinen näkemys, muttei välttämättä puoluepoliittinen kanta.

Kolmas kiinnostava ilmiö on eroavaisuus arvoristiriitojen käsittelyssä kollegojen, kotien ja oppilaiden kanssa. Vastaajista yli 80 % on valmis käsittelemään arvoihin liittyviä erimielisyyksiä oppilaiden kanssa. Kollegojen kanssa 70 % on valmis käsittelemään arvoristiriitoja, ja kodin kanssa vain 60 %. Viidennes vastaajista siis on valmis käsittelemään arvoihin liittyviä erimielisyyksiä oppilaiden, mutta ei heidän kotiensa, kanssa. Viidesosa vastaajista ei puolestaan haluaisi käsitellä arvoihin liittyviä erimielisyyksiä kouluympäristössä lainkaan. Jatkokysymyksenä onkin, mistä erot johtuvat.

On huomioitava, että tällä hetkellä kyselyyn ovat vastanneet ainoastaan Jyväskylän yliopiston opettajaopiskelijat. Myöhemmin keväällä selviää, mitä Oulun yliopiston opiskelijat ajattelevat samoista aiheista. Samalla tullaan myös näkemään, missä määrin vastaukset eri yliopistojen välillä eroavat.

Kysely liittyy Opinkirjon hankkeeseen Dissensus & dialogi. Lisää tietoa hankkeesta löydät viime syksyn blogikirjoituksesta ja viimeisimmässä uutisesta. Hankkeen ytimessä on opettajaopiskelijoiden kouluttaminen Oulun ja Jyväskylän yliopistoissa syvän poliittisen erimielisyyden kanssa toimimiseen dialogisesti. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

 

  • Minna-Kerttu Kekki, asiantuntija (Opinkirjo) & kasvatusfilosofian tutkijatohtori (Oulun yliopisto)

Jaa sosiaalisessa mediassa

Verkkokaupat


Hymy-verkkokauppa

Täältä voit tilata Hymy-veistoksia ja kunniakirjoja kouluihin ja muihin oppilaitoksiin Hyvän toveruuden kilvan palkinnoiksi.

Siirry Hymy-verkkokauppaan

Opinkirjon verkkokauppa

Täältä voit tilata maksuttomia materiaaleja opetuksen ja kasvatuksen tueksi. Kaupasta löydät myös Hymy-tuotteita työyhteisön hymylle tai lahjaksi merkkipäivänä.

Siirry Opinkirjon verkkokauppaan