Siirry sisältöön

DATASKYDDSBESKRIVNING FÖR TUKOKE-TÄVLINGENS DELTAGARREGISTER

Dataskyddsbeskrivningen för TuKoKe-tävlingens deltagarregister definierar hur personuppgifter i anknytning till tävlingen behandlas.

Dataskyddsbeskrivning för deltagarregistret i tävlingen Tutki-Kokeile-Kehitä (Utforska–Testa–Utveckla) som ordnas av Teknikens Akademiker rf och Utvecklingscentralen Lärorik rf

1 PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH KONTAKTPERSON

Namn: Teknikens Akademiker rf och Utvecklingscentralen Lärorik rf
Adress: Banvaktsgatan 2, 00520 Helsinfors
Telefon: (09) 2291 2291
FO-nummer: 0117014-0 och 0213545-1

Kontaktperson: Tuula Pihlajamaa (TEK)
E-post: tuula.pihlajamaa@tek.fi

2 DATASKYDDSOMBUD

Teknikens Akademiker rf:s dataskyddsombud

tietosuojavastaava@tek.fi

3 GEMENSAMMA PERSONUPPGIFTSANSVARIGA

De personuppgiftsansvarigas roller:

– Teknikens Akademiker: tekniskt genomförande
– Lärorik: utbildningsplattformen och kontakter till skolorna, grundfinansiering

Båda personuppgiftsansvariga har rätt att behandla personuppgifter som administratör.

4 DE REGISTRERADE

I registret behandlas personuppgifter av tävlande och handledare som deltar i tävlingen Tutki-Kokeile-Kehitä (härefter TuKoKe) som ordnas av Teknikens Akademiker rf och Utvecklingscentralen Lärorik rf (härefter Föreningarna).

5 ÄNDAMÅL OCH GRUND FÖR BEHANDLINGEN

Ändamålet för behandlingen av personuppgifter är att Föreningarna ska kunna ordna TuKoKe-tävlingen, dela ut priser och stipendier samt för statistik. Tävlingens syfte är att främja kunskaper om teknik och vetenskap samt lyfta fram olika vetenskapsområden.

Behandlingen av personer grundar sig på deltagarnas samtycke.

6 PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS

Föreningarna behandlar följande personuppgifter som samlas in om deltagarna, handledarna och vårdnadshavarna:

 • personens namn och födelseår
 • personens skola/daghem och hemort
 • kontonummer till dem som får ett stipendium
 • kontaktuppgifter för tävlingsbidragets kontaktperson (e-postadress och telefonnummer)
 • minderåriga deltagares vårdnadshavares samtycke och namn

7 REGELMÄSSIGA INFORMATIONSKÄLLOR

Personuppgifter samlas in av

 • den registrerade själv; och
 • handledaren/kontaktpersonen för grupper av små barn.

8 REGELMÄSSIGT UTLÄMNANDE OCH ÖVERSÄNDANDE AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter kan översändas till Föreningarnas samarbetspartner för åtgärder som anknyter till TuKoKe-tävlingen och för att producera tjänster.

Uppgifter översänds

– till Lyyti Oy

Uppgifter utlämnas

– om stipendiater till skattemyndigheten och om EUCYS-representanter till EUCYS-tävlingens arrangörer.

9 ÖVERSÄNDANDE AV PERSONUPPGIFTER UTANFÖR EU ELLER EES

Personuppgifter översänds inte utanför Europeiska unionen eller EES.

10 LAGRINGSTID FÖR PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter lagras i 6 månader efter att tävlingen i Finland avslutats.

Kontaktuppgifter för de kontaktpersoner som har gett sitt samtycke till att bli informerade om följande års Tukoke-tävling (”Jag vill får information om nästa års Tukoke-tävling.”) lagras i registret i 12 månader.

För statistiska ändamål sparas uppgifter om deltagarnas antal, hemort och skola/läroanstalt. Uppgifter sparas för statistiska ändamål i sådan form att personerna inte kan identifieras utgående från dem.

11 DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETR

Den registrerade har rätt att när som helst motsätta sig behandlingen av personuppgifter för direkt marknadsföring. Den registrerade kan ge Föreningarna samtycken och förbud gällande direkt marknadsföring via specifierade kanaler (exempelvis förbjuda marknadsföring per e-post).

Dessutom har den registrerade rätt att i enlighet med den dataskyddslagstiftning som tillämpas när som helst:

 • Få information om behandlingen av personuppgifterna.
 • Få åtkomst till sina uppgifter och kontrollera de uppgifter som Föreningarna har behandlat.
 • Begära rättelse av inexakta och felaktiga uppgifter samt komplettering av uppgifterna.
 • Begära att personuppgifterna raderas.
 • Ta tillbaka sitt samtycke och motsätta sig behandlingen av personuppgifter till den del som behandlingen grundar sig på den registrerades samtycke.
 • Motsätta sig behandlingen av personuppgifter av berättigade personliga skäl till den del som behandlingen grundar sig på Föreningarnas berättigade intresse.
 • Få tillgång till sina personuppgifter i maskinläsbar form (rätten till dataportabilitet) och översända i fråga varande uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, förutsatt att den registrerade själv har gett personuppgifterna till Föreningarna, Föreningarna behandlar personuppgifterna med den registrerades samtycke och behandlingen utförs automatiskt.
 • Kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas.

Den registrerade ska framföra en begäran som gäller ovan nämnda rättigheter i enlighet med vad som anges i denna dataskyddsbeskrivning under punkten Kontakt. Föreningarna kan be den registrerade att precisera begäran skriftligen och identifiera sig före begäran behandlas. Föreningarna kan vägra att utföra en begäran utgående från grunder som regleras i den lag som tillämpas.

12 RÄTT ATT FRAMSTÄLLA KLAGOMÅL TILL TILLSYNSMYNDIGHETEN

Alla registrerade har rätt att framföra klagomål till den ansvariga tillsynsmyndigheten eller tillsynsmyndigheten i det EU-medlemsland där den registrerade bor eller arbetar, ifall den registrerade anser att Föreningarna inte har behandlat personuppgifterna i enlighet med den tillämpliga dataskyddslagstiftningen.

13 DATASÄKERHET

Personuppgifter som behandlas digitalt är skyddade och lagrade i Föreningarnas datasystem. Tillgång till datasystemen ges endast personer som behöver kunna behandla i fråga varande personuppgifter i sitt arbete. Personerna i fråga har personliga användarnamn och lösenord.

Personuppgifterna är skyddade för utomstående och användningen av uppgifterna övervakas.  Den registrerade har ett personligt användarnamn och lösenordsskydd. Personuppgifter som översänds utanför Föreningarna skickas i krypterad form. Föreningarnas arbetsstationer och lagringsmedier är skyddade med lösenord.

14 KONTAKT

Alla ärenden som gäller den registrerades rättigheter, frågor om denna dataskyddsbeskrivning och andra frågor ska skickas per e-post till dataskyddsombudet. Den registrerade kan också personligen besöka eller skriva till oss på adressen:

Teknikens akademiker rf – Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry
Tuula Pihlajamaa
Banvaktsgatan 2, 00520 Helsinfors

15 ÄNDRINGAR TILL DENNA DATSKYDDSBESKRIVNING

Dataskyddsbeskrivningen kan uppdateras allteftersom exempelvis lagstiftningen kräver det. Denna dataskyddsbeskrivning har senast uppdaterats 9.1.2019.

 

Verkkokaupat


Hymy-verkkokauppa

Täältä voit tilata Hymy-veistoksia ja kunniakirjoja kouluihin ja muihin oppilaitoksiin Hyvän toveruuden kilvan palkinnoiksi.

Siirry Hymy-verkkokauppaan

Opinkirjon verkkokauppa

Täältä voit tilata maksuttomia materiaaleja opetuksen ja kasvatuksen tueksi. Kaupasta löydät myös Hymy-tuotteita työyhteisön hymylle tai lahjaksi merkkipäivänä.

Siirry Opinkirjon verkkokauppaan