Gå till innehållet

Tillgänglighetsutlåtande

Utvecklingscentralen Lärorik förbinder sig till att tillhandahålla tillgängliga webbtjänster i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019). Lagens syfte är att säkerställa att alla har jämlika möjligheter att använda digitala tjänster.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen www.opinkirjo.fi, www.omaoppilaskunta.fi och webbutikerna www.hymy.opinkirjo.fi och www.kauppa.opinkirjo.fi. Uppgifterna i utlåtandet grundar sig på Läroriks verktyg för självutvärdering. Tillgängligheten har bedömts i enlighet med riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll WCAG 2.1 (auktoriserad finsk översättning) och WCAG 2.0 (auktoriserad svensk oversättning).

Vi strävar efter att webbplatserna ska uppfylla alla kriterier på A- och AA-nivå. För tillfället uppfyller webbplatserna till stora delar kraven.

1. MÖJLIG ATT UPPFATTA

1.1 Textbeskrivningar

Bilder förses alltid med alt-attribut, antingen som ett tomt fält eller alt-text.

Allt innehåll som inte är text är försett med en textbeskrivning, med undantag för kontroller, inmatning, tidsberoende media, tester eller sensoriska upplevelser.

1.2 Tidsberoende media

Det finns en textbeskrivning till tidsberoende media (ljud och video), ifall inte motsvarande information redan finns i textformat på webbsidan. Nytt ljudinnehåll som producerats av Lärorik förses med textning, med undantag för media som är ett alternativ till text. Kriteriet uppfylls inte i fråga om poddsändningar som publicerats av Lärorik. Kriterier gäller inte livesändningar.

1.3 Anpassningsbart

På webbplatsen opinkirjo.fi vill vi erbjuda samma innehåll för personer som använder skärmläsare som för dem som använder visuella webbläsare.

  • Etiketter i formulär är kombinerade med motsvarande inmatningsfält.
  • Rubriker har använts korrekt.
  • Celler i tabeller är kombinerade med rätt rubrik, tabeller innehåller rubriker och sammandrag.

Läsordningen av innehållet som bestäms av HTML-koden är logisk och intuitiv. Pdf-filer på webbplatsen granskas i fråga om filernas HTML/DOM-källkod så att de är logiska.

Innehållet är förståeligt och hanterbart inte endast utgående från komponenternas sensoriska egenskaper, såsom form, storlek, visuell placering, riktning eller ljud.

Webbplatsen opinkirjo.fi kan navigeras med mobila apparater både i vertikalt och horisontalt läge. Webbplatsen anpassar sig till olika lägen så att användaren inte tvingas vända apparaten i ett visst läge för att kunna läsa innehållet.

1.4 Urskiljbart

Färg används inte som det enda visuella sättet att förmedla information, indikera en handling, fråga om återkoppling eller särskilja ett visuellt element.

Läroriks webbplats är läsbar och den kan användas utan problem när textstorleken ändras upp till 200 procent.

Webbplatsen opinkirjo.fi behöver inte scrollas både vertikalt och horisontellt. Webbplatsen kan navigeras på skärmar med upplösning på 320 pixel utan att innehållet behöver scrollas horisontellt. Detta kriterium är till nytta för användare av mobila enheter eller personer som vill öka textstorleken i webbläsaren. Webbsidans funktionalitet är densamma oberoende av bildformat eller textstorlek (AA-nivå).

Menybalken och andra knappar kan urskiljas tillräckligt bra från bakgrunden så att deras innehåll och gränser är lätt urskiljbara. Även grafiska objekt såsom ikoner ska ha tillräckliga kontraster. (AA-nivå).

2. HANTERBAR

2.1 Tillgängligt via tangentbord

All funktionalitet är hanterbar via ett gränssnitt för tangentbord utan att det krävs särskild timing för varje enskild tangenttryckning.

Webbplatsens alla funktionaliteter kan användas via tangentbordet. Det går att förflytta sig till och bort från element på webbsidan med hjälp av tangentbordet.

Webbplatsen innehåller inga kortkommandon.

2.2 Tillräckligt med tid

Innehållet på webbplatsen har inga tidsgränser och användarna kan slutföra sina aktiviteter på webbplatsen utan oväntade ändringar i innehållet eller kontexten som uppstår på grund av tidsgränser.

Webbplatsen innehåller inga  rörelser, blinkningar, rullningar eller innehåll som uppdateras automatiskt.

2.3 Krampanfall

Webbplatsen innehåller inget som flimrar mer än tre gånger under en ensekundsperiod.

2.4 Navigerbart

Webbplatsen har rubriker som beskriver ämne eller syfte. Lärorik strävar efter att presentera innehåll så tydligt som möjligt med hjälp av beskrivande rubriker. En och samma rubrik används endast på ett ställe. Sökfunktionen är synlig hela tiden.

Webbplatsens navigerbara element (länkar, formulär och deras innehåll osv.) är i logiskt och intuitiv ordning.

Syftet med varje länk framgår av länktexten i sig själv eller av länktexten tillsammans med sammanhanget. Länkarna beskriver kort länkens innehåll, om inte innehållet redan framkommit av texten som föregår länken.

2.5. Inmatningssätt

Användargränssnittets komponenter har ett namn som man har åtkomst till via systemet (”accessible name”) och ett visuellt synligt namn.

Om webbplatsen använder rörelser finns det en metod/funktion för att pausa, stoppa eller dölja dessa, och samma funktioner kan också användas via användargränssnittets komponenter.

3. BEGRIPLIG

3.1 Läsbart

Webbplatsens språk definieras i HTML-taggen.

 3.2 Förutsägbart

 När fokus flyttas till vilken som helst komponent orsakar detta ingen ändring av sammanhanget.

Om användaren ändrar inställningarna för vilka som helst komponenter i användargränssnittet orsakar detta inga automatiska ändringar av sammanhanget, om inte användaren har fått anvisningar om funktionen före hen använder komponenten.

3.3 Inmatningsstöd

WEBBUTIKEN

Om ett inmatningsfel upptäcks i ett formulär så markeras det som är fel för användaren och felet beskrivs med text. Detta realiseras delvis. Ansvaret för tillgängligheten ligger hos tillverkaren av insticksprogrammet, och vi kan inte påverka det.

4. ROBUST

4.1 Kompatibelt

När innehållet är skapat med märkspråk har de olika elementen fullständiga taggar före och efter, de går in i varandra i enlighet med sina definitioner, olika element har inte getts samma attribut och alla taggar av ID-typ är individuella, med undantag för situationer där definitionerna tillåter sådana egenskaper.

BRISTER

  • Vi förbättrar tillgängligheten av pdf-filer på webbplatsen i mån av möjlighet. Alla pdf-filer på webbplatsen är inte fullständigt tillgängliga. Kodade pdf-filers struktur är inte nödvändigtvis markerade med taggar. Alla dokument innehåller inte bokmärken. Alla dokument har inte rubriken definierad i dokumentets attribut. Alla bilder kunde inte markeras som bilder i samtliga dokument.
  • Allt förinspelat videoinnehåll i synkroniserade media innehåller inte en ljudbeskrivning.
  • Tidsberoende media innehåller inte textbeskrivningar av den visuella informationen. Därmed kan det hända att mottagaren i vissa fall inte kan uppfatta allt innehåll.
  • Kraven på att inmatningsfel ska markeras och beskrivas med text uppfylls endast delvis i webbutikerna.

Orsaken till bristerna är att det skulle utgöra en orimlig belastning att åtgärda dem alla.

Vi strävar efter att förbättra våra webbplatsers tillgänglighet så gott vi kan. Vi tar gärna emot respons och förslag på hur vi kan förbättra tillgängligheten. Ge respons på tillgängligheten på adressen opinkirjo@opinkirjo.fi.

Tillsynsmyndigheten,
kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom 14 dagar kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Läs mera om hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas på regionförvaltningsverkets webbplats.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
saavutettavuus@avi.fi
telefon (växel) 0295 016000

 

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra den digitala tillgängligheten på denna webbplats.

Detta tillgänglighetsutlåtande publicerades 6.3.2020.

Webbutiker

Hymy-webbutiken

Här kan du beställa Solskenstatyer och diplomer till skolor och andra läroanstalter.

Gå till Hymy-webbutiken

Läroriks webbutik

Här kan du beställa avgiftsfritt material för undervisning och fostran. I butiken hittar du också Hymy-produkter med vilka du kan uppmärksamma någon på din arbetsplats eller som du kan ge i gåva på någons bemärkelsedag.

Gå till Läroriks webbutiken