Siirry sisältöön

Tutki-Kokeile-Kehitä

TuKoKe on oman osaamisen näyttöpaikka alle 21-vuotiaille tieteissä ja teknologiassa. Mukaan voi tulla tutkimuksella, projektilla, keksinnöllä tai idealla.

TuKoKe

Tutki-Kokeile-Kehitä (TuKoKe) on Tekniikan Akateemisten TEK:in ja Opinkirjon lapsille ja alle 21-vuotiaille nuorille suunnattua tiede- ja teknologiatoimintaa, jonka tavoitteena on herättää, rohkaista ja tukea kiinnostusta tiedettä ja tekniikkaa kohtaan. TuKoKe antaa osallistujille mahdollisuuden saada palautetta omasta tutkimustyöstään, päästä esille ja tavata muita samanhenkisiä lapsia ja nuoria.

Toiminnan kotisivut osoitteessa www.tukoke.fi ja liity seuramaan TuKoKen uutisia osoitteeseen www.facebook.com/tutkikokeilekehita

Tutki-Kokeile-Kehitä ja STEK Sähkökisan 2019 lopputapahtuman tulokset

 Vuoden 2019 TuKoKeen saapui 178 työtä, joita oli tekemässä 360 lasta ja nuorta. Kilpailun neuvottelukunta päätti puheenjohtajansa, Aalto-yliopiston professori Kalevi Ekmanin, johdolla kutsua finaaliin yhteensä 45 työtä, joista 9 työtä edustivat STEK Sähkökisaa.

Palkintojenjakotilaisuudessa 5.4. Aalto Design Factorylla jaettiin yhteensä lähes 19 000euroa stipendeinä. Lisäksi kuusityötä palkittiin edustusmatkalla kansainvälisiin tapahtumiin. Erikoispalkinnoilla palkittiin 16 työtä. Lopputapahtumassa palkittiin myös ohjaajia.

Finaalityöt palkittiin seuraavasti:

Sarja I, esi- ja alkuopetus

 1. palkinto 400 €jaettiin töille
 • Luontokävelyllä sukkasillaan itämis- ja siementutkimuksia

Sukkakävelyn jälkeen sukat täytettiin mullalla ja katsottiin, mitä niistä kasvaa. Kasvua seurattiin ja samalla selvitettiin asioita itämiseen, kasvuun ja ruokaan liittyen. Tuomariston mielestä työ oli aidosti lapsilähtöinen projekti. Esitykseen oli valmistauduttu huolella. Havaintomateriaalit toimivat hyvin ja jokaisella oli oma rooli. Lapset olivat innokkaita ja halukkaita jakamaan opittuja asioita. Kaikki ovat hienosti sitoutuneet projektiin. Mahtavia ja monipuolisia työtapoja ja tuloksia.

 • Ihmeellinen avaruus

Avaruus projekti innosti lapsia lähestymään ongelmaa eri lähteitä tutkimalla, vierailemalla Heurekassa ja Helsingin observatoriolla, tekemään kokeita ja askartelemaan. Tuomaristo nosti esille seuraavaa: Innokkaita finalisteja, jotka olivat valmistautuneet esitykseen huolella, ja posteria sekä havaintomateriaalia hyödynnettiin hienosti. Onnistunut kouluprojekti. Haastavaa ja abstraktia aihetta onnistuttu käsittelemään konkreettisesti. Hienosti annettu tilaa mielikuvitukselle ja luovuudelle sekä lasten omille kysymyksille. Projektista välittyy hyvin se, että on opittu paljon eri asioita.

 • Mikä leppää vaivaa?

Mökillä lepän lehdistä löytyi palloja. Mitä pallot ovat? Tutkimuksessa selvitettiin pallojen sisältöä erilaisten kokeiden avulla. Selvisi että leppää vaivaa lepänpussiäkämäpunkki. Tuomaristo nosti esille seuraavia asioita: Monipuolinen ja hallittu kokonaisuus. Omat päättelyketjut tulevat hyvin esille. Aihe aidosti lähtöisin lasten omasta kiinnostuksesta ja havainnosta. Projektissa on hienosti osallistettu perhettä. Havaintomateriaali toimi hyvin ja tuki hienosti esitystä. Tiivis ja ytimekäs projekti, joka etenee johdonmukaisesti.

Tunnustuspalkinto 250 € jaettiin töille

 • Jaakon kivilouhostutkimus 2019
 • Onnenpalloseinä

Sarja II, 3.–9.-luokkalaiset

 1. palkinto 800 € jaettiin töille
 • Liukuoma

Työn tarkoituksena on ollut selvittää, millaisesta materiaalista saisi rakennettua parhaan liukurin. Työn teoriaosassa kerrotaan kitkasta ja mäenlaskun optimaalisista olosuhteista. Testissä on ollut seitsemän eri materiaalia. Kaikki materiaalit on testattu todellisissa olosuhteissa pujottelurinteessä kahdella eripainoisella koehenkilöllä. Parhaaksi materiaaliksi osoittautui kestävyydeltä ja liukuominaisuuksilta Kuoma-muovi. Tuomareiden mielestä tekijä osoitti, että tutkiminen voi olla myös hauskaa. Tuotekehittelyn aikana oli syntynyt monta toimivaa prototyyppiä. Työssä oli myös uusia ideoita, jotka ovat jatkokehittämiskelpoisia. Tekijän esiintyminen oli luonteva, mutta omasta työstä kertomista voisi harjoitella vielä lisää.

 • Osajoukkojen summien jakojäännökset

Tässä matematiikan tutkimuksessa esitetään kaksi hyvin erilaista todistusta osajoukkojen summien jaollisuuksiin liittyvälle väitteelle. Työ osoittaa tekijän hallitsevan matemaattiset ajattelutaidot erittäin hyvin. Tuomariston mielestä tekijä osoitti nuoresta iästä huolimatta kypsää matemaattista ajattelua. Tekijä oli innostunut omasta aiheesta ja osasi kertoa tuloksista myös laajalle yleisölle. Työ oli vaikuttava ja sisälsi uutta tietoa kyseessä olevan aiheen piirissä.

 1. palkinto 700 € jaettiin työlle
 • Yläkoululaisten opetuksen painotuksen yhteys oppilaiden ammattikiinnostuksiin

Tutkimuksessa haluttiin selvittää, näkyykö opetuksen painotus oppilaiden ammattikiinnostuksessa. Kyselytutkimus suoritettiin sekä painotetuilla luokilla (musiikki ja liikunta) että ei painotetuilla luokilla opiskeleville. Poiketen aiemmasta tutkimuksesta, tässä työssä havaittiin painotetulla luokalla opiskelevilla yhteys painotuksen ja tulevan ammattihaaveen välillä. Tuomaristo kehui esiintyjän luontevuutta ja asiallisuutta. Työ oli tutkimus, jonka voisi hyvinkin julkaista: siinä oli relevanttia arvoa ja se voisi toimia pohjana koulutuksen uudistamiseen.

3. palkinto 600 € jaettiin työlle

 • Luonnonvesistön ihmeet – Tutkimus Leppilammen, Lestijoen ja kaivoveden laadusta

Työn aihe lähtee liikkeelle veden saastumisesta ja mitkä asiat saastuttavat luonnonvesiä. Kokeellisessa osassa on tutkittu eri vesien laatua. Tutkimuksessa selvisi, ettei kaivoveden laatu eroa paljon vesistöjen veden laadusta. Tuomareiden mielestä työn tekijät olivat innostuneet ja esiintyivät luontevasti. Aihe kumpusi omasta lähiympäristöstä ja sen avulla he kehittivät omaa ja toistenkin ympäristötietoisuutta.

Tunnustuspalkinto á 300 € jaettiin töille                                                                     

 • Maailmankaikkeus
 • Vasikka
 • Early Warning System for High Blood Pressure
 • Robobobo -siivousrobotti
 • Kuinka vähennämme melua koulussa?
 • Tutkimus veden jäähtymisnopeudesta
 • Ruumiinlämmön vaihtelu
 • Luonnon veden kemiallinen soveltuvuus makean veden akvaariokaloille
 • Tutkimus henkisestä paineesta ja sen aiheuttajista koulusuorituksissa
 • Gerbiilien ja hiirien käyttäytymiskokeita
 • Kielet sekaisin – Tutkimus kaksi- tai useampikielisen nuoren kielenkäytöstä
 • Lämmitystavat
 • Pikkuauto, joka tuottaa sähköä
 • Veggiefruit
 • Ydinvoima uhka vai mahdollisuus
 • Vesivoimalaitos
 • Litiumnitridillä voimalat päästöttömiksi

Sarja III, lukio ja ammattikoulu 

 1. palkinto á 1200 € jaettiin töille
 • Polynomien yhteiset alkutekijät

Tässä matematiikan työssä osoitetaan todeksi neljä polynomien alkutekijöitä käsittelevää lausetta. Työn päätuloksena todistetaan erään polynomin olemassaolo. Polynomi on löydetty suunnittelemalla ja toteuttamalla oma algoritmi C++-ohjelmointikielellä. Työ sisältää uutta tutkimustietoa, mikä ei aina toteudu matematiikan alalla edes Pro gradu -töissä. Tuomaristo kehui tekijän erinomaista matemaattista ajattelua, hyvää työn esittämistä, mutta samalla myös kykyä oppia virheistä ja palautteesta.

 • EcoMe – a reusable, ecological and affordable menstrual hygiene product for developing region

Työssä on kehitetty uudelleenkäytettävä silikoninen kuukautissuoja kehittyviin maihin. Osana tuotteen suunnittelua on tehty materiaalivertailututkimus ja kyselytutkimus Mongoliassa, Kiinassa ja Azerbaidzhanissa. Kyselytutkimuksella on haluttu selvittää maiden kulttuurisia eroja ja mahdollisia tabuja. Tuotteella voidaan nähdä olevan naisten tasa-arvoa lisääviä vaikutuksia. Tuomaristo kehui tekijän erinomaista ja varmaa suullista esitystä. Tutkimus käsitteli monia yhteiskunnallisia ulottuvuuksia, joilla on globaalia merkitystä.

 1. palkinto 1000 € jaettiin työlle
 • Effects of NSAIDs on the Small Intestine

Työssä tutkitaan kahta eri mekanismia, jolla tulehduskipulääkkeet vahingoittavat ohutsuolen soluja. Kipulääkkeet vaikuttavat soluhengitykseen ja aiheuttavat sitä kautta kudosvaurioita. Kokeissa oli mukana kaksi eri kipulääkettä. Tulosten perusteella kipulääkkeiden selektiivisyydellä on vaikutusta vahingon laajuudelle ja toiset kipulääkkeet vaurioittavat kudosta jo hyvin alhaisina pitoisuuksina. Tuomarit kehuivat tekijän kypsää tieteellistä ajattelua ja laajaa perehtyneisyyttä. Tekijän on osoittanut työn tekemisen aikana oma-aloitekykyä, ymmärtänyt työn tekemisen rajoitukset ja osaa katsoa tulevia päämääriä kohti.

 1. palkinto 800 € jaettiin työlle
 • Uudelleenarvointi kahdesta vaihtoehdosta Kruunuvuorenselän ylittäväksi julkisen liikenteen rakennusprojektiksi

Tutkimuksessa haluttiin selvittää, oliko Helsingin kaupungin päätös rakentaa silta Kruunuvuorenselälle bussilauttayhteyden sijaan taloudellisesti perusteltu. Tutkimustuloksissa todetaan, että vaikka silta on vaihtoehdoista tehokkaampi ja tukee paremmin kaupungin tavoitteita lisätä julkisen liikenteen käyttöä yksityisien ajoneuvojen sijaan, vaikutti päätös olleen kuitenkin enemmän poliittinen kuin taloudellinen. Tuomaristo nosti esille tekijän kyvyn tarttua omakohtaiseen ongelmaan ja kyseenalaista ennakkoasenteet. Tekijä osoitti erinomaista tutkimuksellista otetta ja osasi kertoa omasta työstä laajalle yleisölle.

Tunnustuspalkinto á 400 € jaettiin töille

 • Investigation of the Honey Coiling Effect
 • Maximizing graph resilience: which edge should be added to a graph to maximize its resilience?
 • Using Knowledge of the English Language to Help Decrypt Encrypted Messages
 • An Investigation into Factors Affecting Binary Classification Tests
 • Spectrophotometric determination of the effect of cooking temperature on β-carotene content in carrot (Daucus carota)
 • How does the use of different sensory stimuli affect the number of correct terms memorized by five test subjects?
 • Metsäkuusen pihkan vaikutus Escherichia coli bakteeriin
 • Mobiilinäppäimistö kahdelle sormelle
 • Lannerangan asennon sensori urheilufysioterapiaan ja ergonomiseen suunnitteluun
 • People Flow analyysia koululla
 • To what extent has the 1374/ 2016 amendment to the Tobacco Act (643/1976) by the Finnish Ministry of Health and Social Affairs been effective in decreasing tobacco consumption in Finland?
 • Miten skeittaajien asenteet eroavat jääkiekkoilijoiden asenteista?
 • How does the structure of triple-junction solar cells affect the efficiency compared to single-junction solar cells?
 • Generating Energy Using Lifting Bags
 • Kuinka kierrättää akkujen litium ja uudelleen käyttää se energian varastoinnissa?

***

STEK Sähkökisan palkinnot

Sähkökisan voittaja 500 €

 • Litiumnitridillä voimalat päästöttömiksi

Seuraaville töille jaetaan 250 € stipendi

 • How does the structure of triple-junction solar cells affect the efficiency compared to single-junction solar cells?
 • Generating Energy Using Lifting Bags
 • Kuinka kierrättää akkujen litium ja uudelleen käyttää se energian varastoinnissa?

Seuraaville töille jaetaan 200 € stipendi

 • Lämmitystavat
 • Pikkuauto, joka tuottaa sähköä
 • Veggiefruit
 • Ydinvoima uhka vai mahdollisuus
 • Vesivoimalaitos

***

Kansainvälisiin tapahtumiin Suomea lähtevät edustamaan seuraavat työt ja ohjaajat

Intel International Science and Engineering Fair kilpailuun matkustavat Petteri Haverinen (Lannerangan asennon sensori urheilufysioterapiaan ja ergonomiseen suunnitteluun), Jaakko Takala ja Vihtori Sova (Mobiilinäppäimistö kahdelle sormelle) sekä Ville Rosendahl (Tutkimus veden jäähtymisnopeudesta). Ohjaajana mukaan lähtee Kaarina Ojasti. Kilpailu järjestetään 10.–17.5.2019, Phoenix, Arizonassa.

European Union Contest for Young Scientists järjestetään 13.-18.9.2019, Sofiassa, Bulgariassa. Kilpailuun Suomea edustamaan lähtevät Olli Järviniemi (Polynomien yhteiset alkutekijät) sekä Ronja Holopainen (EcoMe – a reusable, ecological and affordable menstrual hygiene product for developing region). Ohjaajana kilpailumatkalla on mukana Merikki Lappi.

Genius Olympiad järjestetään 17.–22.6.2019, Oswegossa, New Yorkissa ja kilpailussa Suomea edustaa Adam Yousfi (Litiumnitridillä voimalat päästöttömiksi – STEK Sähkökisan voittaja).

***

 Kilpailun neuvottelukunnan erikoispalkinnot jaettiin seuraaville töille

Teknisten aineiden opettajat TAO ry palkitsi työn, jossa ilmenee teknologinen kekseliäisyys:

 • Early Warning System for High Blood Pressure

Palkintona 100 euron rahastipendi.

Taloudellinen tiedotustoimisto TAT palkitsi kestävää elämäntapaa/kiertotaloutta käsittelevän työn:

 • Litiumnitridillä voimalat päästöttömiksi – STEK SÄHKÖKISAN Finalisti

Palkintona 150 euron rahastipendi.

Tiedekeskus Heureka palkitsi seuraavat työt:

 • Investigation of the Honey Coiling Effect
 • Vasikka
 • Jaakon kivilouhostutkimus 2019

Palkintona Heurekan lahjakortit.

MAOL palkitsi tuotelahjalla seuraavan työn:

Litiumnitridillä voimalat päästöttömiksi – STEK SÄHKÖKISAN Finalisti

Aalto Design Factory palkitsi seuraavat työt, jossa ilmenee ansiokkaasti prototyypin rakentaminen tuotelahjoilla

 • People Flow analyysia koululla
 • Lannerangan asennon sensori urheilufysioterapiaan ja ergonomiseen suunnitteluun

Tekniikan Akateemiset TEK palkitsi

Parhaan posterin ja ständin

 • Mikä leppää vaivaa?
 • Luonnon veden kemiallinen soveltuvuus makean veden akvaariokaloille
 • Miten skeittaajien asenteet eroavat jääkiekkoilijoiden asenteista?

Palkintona 150 euron stipendi.

Parhaan suullisen esityksen

 • Kielet sekaisin – Tutkimus kaksi- tai useampikielisen nuoren kielenkäytöstä

Palkintona 100 euron stipendi.

Työn, jossa korostuu luovuus

 • Robobobo -siivousrobotti

Palkintona 100 euron stipendi.

Innostuneimman tutkijan

 • Litiumnitridillä voimalat päästöttömiksi – STEK SÄHKÖKISAN Finalisti

Palkintona 100 euron stipendi.

Työn, jossa tieteellistä menetelmää on hyödynnetty parhaalla tavalla

 • Metsäkuusen pihkan vaikutus Escherichia coli bakteeriin

Palkintona 100 euron stipendi.

Työn, jossa on käytännöllisin idea

 • Tutkimus veden jäähtymisnopeudesta

Palkintona 100 euron stipendi.

Ohjaajille jaettiin lisäksi seuraavia palkintoja

Suomen Luokanopettajat ry palkitsi 6 luokanopettajaa Luokanopettajan Päiväkirjalla.

Tekniikan museo palkitsi jokaisesta sarjasta yhden ohjaajan vuoden museokortilla, jolla pääsee vierailemaan maksutta lähes 160 museossa koko Suomessa.

MAOL palkitsi 6 ohjaaja tuotelahjoilla.

Tutkielmakurssi

Tiedekilpailu – onnistumisia, motivaatiota ja palautetta

Jaa sosiaalisessa mediassa